Végre kiélvezhetjük

a nyugdíjas éveket!

GARANCIÁK ÉS FOGALMAK

A Korona Életjáradék Programnak 9 garanciája is van arra, hogy az Ön nyugdíjas évei gondtalanul, biztonságban és anyagi jólétben teljenek!

  1. Az Ön biztonsága érdekében szakjogászunk díjmentesen biztosítja a jogi hátteret az ügylet teljes futamideje alatt.

  2. Az életjáradéki szerződés megkötése kizárólag ügyvéd vagy közjegyző jelenlétében és ellenjegyzésével történik.

  3. Az élethosszig tartó HASZNÁLATI vagy HASZONÉLVEZETI joga garantálja, hogy mindvégig az otthona kényelmében, zavartalanul élhessen.

  4. Az élethosszig tartó ÉLETJÁRADÉKI joga biztosítja, hogy a havi járadék összegét minden hónapban megkapja.

  5. Egyedi konstrukciónk biztosítja, hogy amennyiben a kötelezett nem fizeti a járadékot abban az esetben az ingatlan vissza száll az Ön tulajdonába és az addig kifizetett összegeket Önnek nem kell visszafizetnie.

  6. Szerződést követően a lakásbiztosítás és az ingatlan állagmegóvás költségeinek terheit is levesszük a válláról.

  7. Az ingatlana piaci értékének meghatározását független szakértő végzi.

  8. A kifizetési opciók közül kiválaszthatja az Ön számára legmegfelelőbb ajánlatot.

  9. Közel 20 éves szakmai tapasztalatunkkal garantáljuk az ügylet gyors és szakszerű lebonyolítását.

Fogalmak:

 

Életjáradéki szerződés

 

Az életjáradéki szerződés fogalmát a polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 6:497. § adja meg: “Életjáradéki szerződés alapján a járadékadásra kötelezett a járadékszolgáltatásra jogosult javára, annak haláláig, meghatározott pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására, a járadékszolgáltatásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles."

 

 

Az életjáradék összege

A folyósítandó életjáradék összegét a lakóingatlan értéke mellett befolyásolja az ingatlantulajdonos (ok) életkora, valamint az egyszeri nagyobb összegű kifizetés mértéke. Kikötés még, hogy  minimum 15 millió forint forgalmi értékű, saját tulajdonú ingatlannal kell rendelkezzen a 65. életévét betöltött igénylő.

A haszonélvezeti jog

A haszonélvezeti jog egy úgynevezett vagyoni értékű jog, a személyes szolgalmak egy fajtája, olyan jogviszony, melynél fogva a haszonélvezet jogosultja (haszonélvező) a más tulajdonában álló ingatlant vagy ingó dolgot birtokolhatja, használhatja és hasznait szedheti. Az új tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogával nem él.

 

 

A használati jog

A holtig tartó használati jog esetében a használat során a jogosult, valamint együtt élő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használhatja az adott dolgot és hasznait szedheti. A konkrétan az ingatlanra vetített használatra vonatkozó jogot a Ptk. külön nem nevesíti, azonban a felek a lakáshasználati jogviszonyukat ilyen címen nevesíthetik, és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetik.

A használat jogosultja csak természetes személy lehet, és a jogosultat a használat és a hasznok szedésének joga csupán szükségleteit meg nem haladó mértékben illeti meg. A használat joga továbbá át nem engedhető, vagy csak szerződésben rögzített feltételek mellett adható bérbe, amennyiben ehhez a jogosultságot biztosító hozzájárul.

A használat jogának leggyakoribb esete a lakáshasználat, amely arra jogosít, hogy egy épületet, lakrészt lakás céljára használjon a jogosult. A használat joga szerződésen alapszik, a szerződés lehet határozott vagy határozatlan időre szóló. Ilyen joggal terhelt ingatlan esetében jó tudni, hogy a holtig tartó használati jog valóban azt jelenti, hogy egészen a jogosult haláláig áll fent.

 

Az életjáradék adózása 

 

Ha a magánszemély más magánszeméllyel kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján ingatlant, vagyoni értékű jogot ruház át tartás vagy járadékfolyósítás ellenében, akkor az ebből származó jövedelem szintén adómentes. (Szja-törvény 1. számú melléklet 7. 1. pont.) Ugyancsak adómentes a nyugdíjban részesülő magánszemély által a központi költségvetési szervvel vagy a helyi önkormányzattal kötött előzőekben említett szerződések alapján megszerzett jövedelem.

 

 

Ingatlan értékbecslés 

 

Ez egy igen összetett folyamat, melynek célja az ingatlan értékének megállapítása. Értékbecslésnek nevezik azt a vizsgálatot, amikor egy hivatalos értékbecslő egy helyszíni szemle alkalmával megállapítja egy ingatlan, vagy ingóság értékét. A meghatározott értékösszeget írásos elemzéssel támasztja alá.